ARCHITEKTONICKÉ STVÁRNENIE|PROJECT DESIGN

[lang_sk]
Nová dominanta a architektonická zaujímavosť v meste

Energetický certifikát budovy ( EC – B)

Moderná reprezentatívna budova Business Centra Aquapolis stojí v atraktívnej a dynamicky sa rozvíjajúcej zóne Trnavy. Jej výrazná estetická štruktúra dotvorí obchodno-podnikateľský charakter Veternej ulice a stane sa neprehliadnuteľnou dominantou, ktorá ponúkne množstvo nebytových priestorov vhodných na prenájom kancelárií a obchodných priestorov.

Z architektonického hľadiska pozostáva budova z troch prepojených, proporčne vyvážených celkov. Riešenie vychádza z čistých a jednoduchých línií súčasnej modernej architektonickej tvorby. Vnútorné členenie priestorov je navrhnuté s ohľadom na maximálnu flexibilitu a funkčnosť, čím vychádza v ústrety individuálnym potrebám svojich užívateľov, ktorí tento fakt ocenia pri riešení svojich obchodných priestorov.

Dobrý prístup denného svetla cez veľké presklené okná a možnosť prirodzeného vetrania z fasády sú dôležitým prvkom zdravého a humánneho pracovného prostredia. Príjemnú atmosféru spoločných priestorov dotvárajú obklady a dlažby z prírodných materiálov.

EFEKTÍVNE RIEŠENIE

Život je zmena. O podnikaní to platí dvojnásobne

Pružný prístup a variabilné riešenia

Business Centrum Aquapolis je moderným a inteligentným riešením pre každého, kto očakáva pružnosť a variabilitu. Nie je rozhodujúce, či v Trnave hľadáte atraktívne sídlo pre veľkú medzinárodnú spoločnosť alebo reprezentatívne kancelárske priestory pre menšiu firmu. Optimálnu dispozíciu priestorov si zvolíte z jednotlivých modulov. Základný návrh pôdorysného riešenia je zahrnutý už v cene, dokončenie na kľúč si môžete dohodnúť podľa vlastných potrieb.

Odbornosť a precíznosť poskytovaných služieb

Komplexné služby spojené so správou a prevádzkou vás pri prenájme obchodných či kancelárskych priestorov odbremenia od zbytočných starostí. Profesionálny manažment sa postará o správu a údržbu, bezpečnosť i kontrolu prístupu. Pritom nastavenie tepelnej pohody zostáva vo vašich rukách a vo vykurovaní či chladení sa nemusíte prispôsobovať ostatným nájomníkom. Náklady za správu sú transparentné a svoje personálne náklady udržíte na optimálnej úrovni.

Bohaté doplnkové služby pre vaše podnikanie

Výhodou pre nájomníkov je široká ponuka doplnkových služieb a obchodných zariadení. Patria k nim nielen reštaurácie a kaviareň, ale aj právne, notárske a finančné služby, fitnes štúdio, solárium a lekáreň.

[/lang_sk]

[lang_en]New dominant feature and architecturally attractive site of the city

Modern and highly representative construction of Business Centre Aquapolis is located in attractive and dynamically developing part of Trnava. The distinct esthetic structure of the building shall contribute to the business presence of Veterna Street and shall become its major dominant.

From the point of view of architecture, the building consists of three interconnected, proportionally balanced units. The solution departs from clean and simple lines of contemporary architecture. The inner division of space is designed so as to provide maximum flexibility and functionality, meeting the individual needs of variety of users.

Sufficient inlet of sunshine through large glass windows and the possibility of natural ventilation from façade provide healthy and humane working environment. Lining and tiles of natural materials contribute to the comfortable atmosphere of circulating area.

Life is changing. It is twice as true with business.

Dynamic approach and flexible solutions

Business Centre Aquapolis represents modern and intelligent solution for those looking for flexibility and variability. Looking for an attractive seat for an international company or representative premises for a medium sized firm does not make a difference. The optimum premises can be set up by choosing from various modules. The basic design of ground plan is part of the final price; the immediate entry can be agreed upon customer’s request.

Expertise and precision in services provided

Complex services in terms of facility management shall remove the burden of everyday concerns. The team of professionals shall take care of the facility management tasks, security and access control. The arrangements in terms of climate (heating and cooling), on the other hand, depend solely on you and are autonomous from other tenants. The administration expenses are transparent and shall keep your expenses for personnel at optimum level.

Additional services for your business

Variety of complementary services and business facilities provide further advantages for the tenants. The facilities provide variety of services from cafés and restaurants to legal, notary office and financial services, pharmacy, fitness centre and sun parlor.[/lang_en]